การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2567

การเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท


ปี 2566

การเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท


ปี 2565


ปี 2564

การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

error: Content is protected !!