ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การรักษาทางทันตกรรม

ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือธุรกิจให้บริการทางด้านทันตกรรมแบบครบวงจร โดยแบ่งประเภทการให้บริการหรือการรักษาเป็นดังนี้

ทำฟันภายใต้การวางยาสลบ

การให้ยาชาและยาสลบแก่ผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม ผู้ป่วยอาจนอนหลับหรืออยู่ในสภาวะกึ่งมีสติเพื่อลดความวิตกกังวลทางทันตกรรม และความกลัวการทำฟันในระหว่างการรักษา ยาสลบของเราได้รับการตรวจสอบโดยแพทย์วิสัญญีแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการรับรอง ASA

ทันตกรรมแบบทั่วไป

ทันตกรรมรากฟันเทียม

ทันตกรรมเพื่อความงาม

การรักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก

การรักษาโรคเหงือก

ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมจัดฟัน

ทันตกรรมแบบทั่วไป (Dental Diagnosis & General Dentistry)

หมายถึง การตรวจสภาพช่องปากและฟัน การทำความสะอาดและการรักษาสภาพเหงือกและฟัน เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดีและสามารถมีอายุการใช้งานได้ในระยะยาว ประกอบไปด้วย การตรวจวินิจฉัยโรคทาง ทันตกรรม, การถ่ายเอ็กซเรย์, การให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา การขูดหินปูนและขัดฟัน และการอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า

ทันตกรรมรากฟันเทียม (Dental Implants)

ได้แก่ การปลูกรากฟันเทียม การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

ทันตกรรมเพื่อความงาม (Cosmetic Dentistry)

เป็นการนำวิธีการทางทันตกรรมต่างๆ ในการช่วยเสริมสร้างการพัฒนาความสวยงามของฟันและรอยยิ้ม ได้แก่ การฟอกสีฟัน การเคลือบผิวฟัน การครอบฟัน การทำสะพานฟัน การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซิ่นสีเหมือนฟัน

การรักษารากฟัน (Endodontic Dentistry)

การรักษารากฟัน โดยใช้กล้องไมโครสโคปที่สามารถขยายได้ถึง 5 เท่าทำให้เพิ่มศักยภาพการมองเห็นอย่างชัดเจน เห็นความลึกและช่องแคบของรากฟันได้ดีขึ้นทำให้การรักษารากฟันมีประสิทธิภาพสูงสุด และปลอดภัย ช่วยในการรักษารากฟัน

ศัลยกรรมช่องปาก (Oral Surgery)

เป็นวิธีการรักษาทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ได้แก่ การผ่าฟันคุด การถอนฟัน การผ่าตัดเพื่อปลูกถ่ายกระดูก การผ่าตัดเพื่อฝังรากฟันเทียมไททาเนียม และการผ่าตัดเหงือกก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นต้น

การรักษาโรคเหงือก (Periodontic Dentistry)

รักษาโดยปริทันตแพทย์ ที่จะมุ่งเน้นการรักษาโรคปริทันต์หรือโรคเหงือก เช่น เหงือกอักเสบ โรคเยื่อหุ้มฟันอักเสบ รวมถึงการทำศัลยกรรมเหงือกและการปลูกถ่ายเหงือก เป็นต้น

ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontic Dentistry)

เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ได้แก่ การทำครอบฟัน การทำสะพานฟัน และการทำฟันปลอมแบบถอดได้

ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)

เป็นการจัดการเรียงตัวของฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น ฟันเก ภาวะสบลึกหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท ขากรรไกรยื่น หรือมีช่องว่างระหว่างฟัน เป็นต้น การดัดฟันมีแบบโลหะธรรมดา, แบบสีเหมือนฟัน, แบบถอดออกได้ไม่เห็นเครื่องมือ, แบบไม่เห็นเครื่องมือ และเครื่องมือคงสภาพฟัน
error: Content is protected !!