นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

VISION

บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำทางธุรกิจทันตสุขภาพของประเทศไทย

ศูนย์ทันตกรรม BIDC

พันธกิจ

MISSION

บริษัทฯ ภายใต้การให้บริการทันตกรรมของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรม จะให้บริการทางทันตกรรมด้วยคุณภาพตามหลักวิชาชีพ และมาตรฐานบริการ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สโลแกน “เราสร้างรอยยิ้ม เพื่อบ่งบอกความเป็นคุณ” โดยให้ความสำคัญในการดำเนินงานและการส่งมอบคุณค่าสำคัญ (VALUES) ให้แก่ลูกค้า ได้แก่

Smile Quality

หมายถึง มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับสากล ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่สากลยอมรับและมีมาตรฐานสูง ด้วยทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลายสาขา ภายใต้การกำกับดูแลคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

Smile Price

หมายถึง การกำหนดราคาค่าบริการที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อการให้บริการ ตรวจสอบได้ รวมถึงรูปแบบการบริการที่นำเสนอลูกค้า (Packages) เป็นสิ่งที่คุ้มค่า

Smile Services

หมายถึง กระบวนการดูแลรักษาทางทันตกรรมมีความสะอาดปราศจากเชื้ออย่างเชื่อถือได้ และกระบวนการดูแลลูกค้าทั่วไปเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมิตร

เป้าหมาย

บริษัทฯ มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลา 1 – 3 ปีข้างหน้าคือ

  • ให้มีการเติบโตทางด้านผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง
  • ควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร
  • บริการจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ โดยใช้ช่องทางการตลาด เช่น Website, Social media ต่างๆ เป็นต้น
  • รักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน โดยพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการ
error: Content is protected !!