โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้

บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“BIDC”) ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา ให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบัน BIDC มี 1 สาขา คือ ศูนย์ทันตกรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นศูนย์ทันตกรรมแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ใบรับรองด้านการให้บริการทางทันตกรรมจาก Joint Commission International หรือ JCI Accreditation ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลทางด้านการให้บริการดูแลสุขภาพและการบริหารองค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIDH”) ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมโดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน เริ่มเปิดให้บริการไปเมื่อกลางปี 2562 BIDH สามารถให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจรโดยมีการให้บริการห้องผ่าตัด และ ห้องพักฟื้นซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการให้บริการทางทันตกรรมให้แก่บริษัทฯ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 2 ซึ่งเป็นที่ตั้งใจกลางเมืองและใกล้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคนไทยซึ่งมีรายได้สูงและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (Expatriate) ภายหลังโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการในทุกๆ ด้านเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“DVT”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม โดยบริษัทได้รับโอนสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจมาจาก บริษัทเด็นตัล วิชั่น จำกัด (“DV”) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 บริษัทเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าทันตกรรรมคุณภาพสูงให้แก่ทันตแพทย์ในประเทศไทย โดยบริษัทมีทีมงานขายและให้บริการซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกว่ามากกว่า 22 ปี มีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐบาล และหน่วยงานเอกชนที่เป็นคลินิคทันตกรรมและบริษัทที่ให้บริการด้านแล็บทันตกรรม

บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด (“DAT”) ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม และให้บริการด้านแล็บทันตกรรม และให้บริการจัดฝึกอบรม โดยในส่วนการให้บริการด้านแล็บทันตกรรม บริษัทสามารถให้บริการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทำจากการวัสดุประเภทเซรามิค เช่น การทำฟันเทียม ครอบฟัน และสะพานฟัน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านแล็บทันตกรรมของกลุ่มบริษัท DAT มีแล็บทันตกรรมที่ชั้น 7 ของอาคารศูนย์ทันตกรรม BIDC และชั้น 6 ของอาคารโรงพยาบาลทันตกรรมรวม 2 แห่ง ปัจจุบันบริษัทยังคงมุ่งเน้นการให้บริการด้านแล็บทันตกรรมเพื่อสนับสนุนงานบริการด้านทันตกรรมของกลุ่มบริษัท และเริ่มขยายการให้บริการเพิ่มเติมไปยังคลินิกทันตกรรมที่อยู่นอกกลุ่มบริษัท

แผนภาพโครงสร้างการจัดการของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ ตำแหน่ง
นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
นางลูซินดา เฉิน กรรมการ
นายอุดมเดช ศรีมาเสริม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

error: Content is protected !!