ภาพบรรยากาศงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

D ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกๆท่านที่เสียสละเวลาอันมาค่าของท่านมาร่วมงานประชุมในวันนี้

Share:
error: Content is protected !!