ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย:ล้านบาท

หมายเหตุ:

(1) บริษัทฯ ได้จัดทำงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพื่อนำมาแสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อย (BIDC และ BIDH) เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มาตั้งแต่ต้น

error: Content is protected !!