โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้

บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“BIDC”) ทำธุรกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา ให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบัน BIDC มี 1 สาขา คือ ศูนย์ทันตกรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก

บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIDH”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมโดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มเปิดให้บริการได้ภายในปี 2562 ภายหลังโรงพยาบาลเปิดให้บริการ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและคุณภาพในการให้บริการในทุกๆ ด้านเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (“DAT”) (เดิมชื่อ บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านแล็บทันตกรรม โดยในเบื้องต้นให้บริการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทำจากการวัสดุประเภทเซรามิค เช่น การทำฟันเทียม ครอบฟัน และสะพานฟัน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านแล็บทันตกรรม ปัจจุบัน DVT มีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการด้านแล็บทันตกรรมให้กับสาขาที่ภูเก็ต 2 สาขา และมีแล็บทันตกรรมที่ชั้น 7 ของอาคารศูนย์ทันตกรรม BIDC อีกหนึ่งแห่ง (เปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับสาขาต่างๆ ที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเนื่องจากการให้บริการทางทันตกรรมจะต้องใช้บริการแล็บทันตกรรมเป็นจำนวนมาก การให้บริการโดย DVT จึงยังไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของทุกสาขา ดังนั้นในช่วงระยะสั้นนี้ กลุ่มบริษัทยังคงมีความจำเป็นต้องใช้บริการแล็บทันตกรรมอื่นต่อไป ปัจจุบันในปี 2561 DVT สามารถให้บริการแล็บทันตกรรมแก่กลุ่มบริษัทได้ประมาณร้อยละ10.00 ของค่าใช้จ่ายแล็บทันตกรรมทั้งหมดของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ในปี 2561 DVT มีรายได้จากการให้บริการแล็บทันตกรรมให้กับคลินิกที่อยู่นอกกลุ่มบริษัท เนื่องจากมีทันตแพทย์บางคนสั่งทำแล็บทันตกรรมมาที่ DVT จากคลินิกอื่น อย่างไรก็ตาม รายได้จากคลินิกนอกกลุ่มบริษัทเป็นเพียงส่วนน้อยมาก โดยในปี 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 3.93 ของรายได้แล็บทันตกรรมทั้งหมดของ DVT เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการขยายในส่วนแล็บทันตกรรมของ DVT และสามารถให้บริการสนับสนุนภายในกลุ่มได้ครบถ้วนแล้ว และยังมีศักยภาพเพียงพอก็จะสามารถรับงานแล็บทันตกรรมของผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมรายอื่นได้อีกด้วย นอกเหนือจากธุรกิจข้างต้น DVT ยังขยายธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทันตกรรม โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 DVT ได้รับโอนสินทรัพย์ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรมของ บริษัท เด็นตัล วิชั่น จำกัด (“DV”)

บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด (“DAT”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม ให้บริการด้านแล็บทันตกรรม (รับโอนส่วนงานแล็บทันตกรรมจาก DVT) และให้บริการจัดฝึกอบรม ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 ยังไม่ได้ดำเนินการ

แผนภาพโครงสร้างการจัดการของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำแหน่ง
นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
นางลูซินดา เฉิน กรรมการ
นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

โดยมี นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิช เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

error: Content is protected !!