โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังนี้

บริษัท บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ จำกัด (“BIDC”) ทำธุรกิจเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา ให้บริการด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยและได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบัน BIDC มี 1 สาขา คือ ศูนย์ทันตกรรมบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล (Bangkok International Dental Center, “BIDC”) ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก

บริษัท โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BIDH”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจโรงพยาบาล ทันตกรรมที่ให้บริการด้านทันตกรรมโดยเป็นสถานพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆ เนื่องจากการทำธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรมจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและข้อบังคับทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯเห็นว่าในการวางแผนทำธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรมนั้นจะต้องมีโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจนและต้องมีความพร้อมในการเตรียมการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ ทำเลที่ตั้งและแผนธุรกิจที่ชัดเจนก่อน ซึ่งต้องมีโอกาสที่เหมาะสมและใช้เวลาในการวางแผนดังกล่าว ดังนั้น ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงยังไม่มีแผนการลงทุนทำธุรกิจโรงพยาบาลทันตกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทยังคงเน้นการทำธุรกิจคลินิกทันตกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ มีความชำนาญและประสบการณ์มายาวนาน โดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการและปรับปรุงคุณภาพในทุกๆ ด้านเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

บริษัท เดนทัล ออล (ประเทศไทย) จำกัด (“DAT”) จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจให้บริการด้านแล็บทันตกรรม โดยในเบื้องต้นให้บริการด้านทันตกรรมประดิษฐ์ที่ทำจากการวัสดุประเภทเซรามิค เช่น การทำฟันเทียม ครอบฟัน และสะพานฟัน เป็นต้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ทันตกรรมและคลินิกทันตกรรมของกลุ่มบริษัท ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านแล็บทันตกรรม ปัจจุบัน DAT มีแล็บทันตกรรมอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อให้บริการด้านแล็บทันตกรรมให้กับสาขาที่ภูเก็ต 2 สาขา และมีแล็บทันตกรรมที่ชั้น 7 ของอาคารศูนย์ทันตกรรม BIDC อีกหนึ่งแห่ง (เปิดให้บริการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559) เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับสาขาต่างๆ ที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีการขยายในส่วนแล็บทันตกรรมของ DAT และสามารถให้บริการสนับสนุนภายในกลุ่มได้ครบถ้วนแล้ว และยังมีศักยภาพเพียงพอก็จะสามารถรับงานแล็บทันตกรรมของผู้ประกอบการคลินิกทันตกรรมรายอื่นได้อีกด้วย นอกเหนือจากธุรกิจข้างต้น DAT ยังมองหาโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าทันตกรรมในอนาคตด้วย

แผนภาพโครงสร้างการจัดการของกลุ่ม บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ ตำแหน่ง
นางณัฏฐา รัตนเลิศ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
นายพรศักดิ์ ตันตาปกุล รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวเสาวณีย์ บุญผลิต กรรมการอิสระ
นางลูซินดา เฉิน กรรมการ
นายประทีป วาณิชย์ก่อกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายไพโรจน์ เจตนชัย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายประพันธ์ พิชัยวัฒน์โกมล กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายวิบูลย์ พจนาลัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 

โดยมี นายอดิศักดิ์ เอื้อตระกูลพาณิช เป็นผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

error: Content is protected !!