โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นดังนี้