ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ภาพบรรยากาศงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทเดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (D) ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

D ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกๆท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาร่วมงานประชุมในวันนี้

Share:
error: Content is protected !!